Nákupní košík
je prázdný

FAUNA DESINF

Kód výrobku: F0050

Dezinfekční lihový přípravek s jemnou vůní tymiánu


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
FAUNA DESINF 100 ml F0050e -,-- Kč 111,01 Kč
-
+
FAUNA DESINF 500 ml F0050i -,-- Kč 296,00 Kč
-
+
FAUNA DESINF 1000 ml F0050j -,-- Kč 459,00 Kč
-
+

Cena:

Sdílejte produkt s přáteli:

POPIS PRODUKTU:

 

Tekutý dezinfekční přípravek

Doplňkové balení 500 ml a 1000 ml dodáváme s bezpečnostním uzávěrem.

 

- pro dezinfekci ploch a povrchů: baktericidní, fungicidní a levurocidní v podmínkách vyššího znečištění pro použití ve zdravotnictví, v potravinářství, průmyslu, v domácnostech a veřejných prostorech; virucidní účinek (obalené viry), mykobaktericidní a tuberkulocidní v oblasti zdravotnictví při vyšším znečištění; mykobaktericidní pro veterinární oblast.

- pro hygienickou dezinfekci rukou

- pro chirurgickou dezinfekci rukou

- doporučujeme aplikovat pomocí rozprašovače

 

Použití: Dezinfekce ploch a povrchů: aplikujte neředěný, aby byly povrchy dostatečně pokryty, nechte působit 60 s v podmínkách nízkého znečištění, 5-15 min v podmínkách vyššího znečištění. Virucidní účinky proti obaleným virům po 30 s. Mykobaktericidní a tuberkulocidní účinky po 15 min při 10 °C. Neoplachujte!

Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou: aplikujte neředěný, rozetřete po pokožce v množství cca 3 ml a nechte působit 30 s, jednou opakujte, neoplachujte (účinek splňuje ČSN EN 1500 a ČSN EN 12791+A1). Při časté aplikaci je potřeba používat přípravky pro péči o kůži rukou, vysušuje pokožku.

Tento dezinfekční přípravek je také vhodným k ošetření všech chovatelských prostor, pelíšků, pomůcek i zvířecích hraček.

 

Tip: Dezinfekční přípravek DESINF se osvědčil i v boji s alergií na roztoče. Ti se, jak známo, mohou v obrovském množství nacházet v postelích, gaučích a zvířecích pelíšcích, kde mají vynikající životní podmínky. Přípravkem ošetříme celou plochu a zakryjeme přikrývkou. Provádíme 2x týdně.

 

Obsahuje účinnou látku: Ethanol (CAS 64-17-5 v koncentraci 75 g/ 100 g)

První pomoc: Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte postižené oko velkým množstvím vody směrem od vnitřního koutku k vnějšímu, a to i pod víčky. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Oči: Může způsobit zarudnutí. Při dlouhodobém vdechování může vyvolat nevolnost, zvracení, bolest hlavy. Produkt rozkladu (ethanol) působí podle údajů literatury dráždivě na sliznice, mírně dráždivě na pokožku, odmašťuje pokožku a působí narkoticky. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: V případě, že příznaky jakéhokoliv zasažení (např.: podráždění) vyvolaného kontaktem s tímto výrobkem po poskytnutí první pomoci neodezní, vyhledejte lékařskou pomoc. Při expozici, při dýchacích potížích nebo necítíte-li se dobře okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Na Bojišti 1, Praha, tel. +420 224 919 293 nebo lékaře.

Bezpečnostní upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Skladujte při teplotě nepřesahující. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje čajovníkový, citronový, hřebíčkový éterický olej. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na primárním obalu.

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby

 

Číslo oznámení: Č. j. MZDR 8852/2021/OBP 

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a. s. CZ-349 01 Stříbro-Kšice / Tel.: + 420 371 140 900

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM.

Informační leták zde

  

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

JAK NA HOT SPOTY S FAUNA DESINF
JEŠÍŠEK PŘINESL ŠTĚŇÁTKO NEBO KOŤÁTKO
JAK NA BLECHY S AROMATERAPIÍ
OPET VSI V SRSTI
PREVENCE A SPOKOJENÁ ZVÍŘÁTKA

SOUVISEJÍCÍ PDF:

BLECHY
JAK SE STARAT O PSÍ UŠI 
PÉČE O STĚŇATA

 

Bezpečnostní list zde

Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním