Nákupní košík
je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti
Aromaterapie Fauna s.r.o.


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aromafauna.eu.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Základní údaje 
Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Aromaterapie Fauna s.r.o. 
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Michaela Švorcová 
Sídlo společnosti: Barákova 675, 538 03 Heřmanův Městec
IČ: 28846931
DIČ: CZ28846931 
Zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30665  1. Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je‑li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání., (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.aromafauna.eu stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.aromafauna.eu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Pro účely těchto obchodních podmínek a závazků, které se těmito obchodními podmínkami budou řídit, je spotřebitel vymezen stejně jako v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník), tedy jako člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

  1. Uzavření kupní smlouvy

Příjem objednávek je možný činit pouze prostřednictvím internetového obchodu: https://eshop.aromafauna.eu/

Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany kupujícího.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany kupujícího.

Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží zákazník další e‑mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e‑mailová zpráva, ve které dodavatel potvrdí objednávku kupujícímu poté, co zaslal kupujícímu informativní e‑mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě https://eshop.aromafauna.eu/, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

 

  1. Platební podmínky a cena zboží

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti (přímý nákup, dobírka) nebo převodním příkazem na účet dodavatele.

Vlastnické právo přechází z dodavatele na kupujícího okamžikem převzetí zboží či okamžikem úhrady, a to dle toho, který z okamžiků nastane dříve. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) ‑ převzetí příslušné částky zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet dodavatele. V případě evidovaného dluhu nejsou objednávky vyřizovány do doby uhrazení dluhu. Pokud dluh nebude uhrazen do 14dnů od přijetí nové objednávky, bude nová objednávka stornována. Jestliže se bude neplacení opakovat, zboží bude po uhrazení všech dlužných částek zasíláno pouze na dobírku nebo platbou předem.

V případě, že se balíček vrátí zpět dodavateli, bude účtováno při další objednávce dvojí poštovné. Pokud se vrátí zpět balíček zaslaný na dobírku, bude při další objednávce účtováno dvojí poštovné a dobírkovné.

Poštovné do zahraničí platí vždy kupující. Zahraniční kupující vždy obdrží zboží po zaplacení zálohové faktury.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat platbu předem ve výši 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven „daňový doklad“‑ faktura.

Způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží

- platba dobírkou

- platba předem ‑zálohová faktura

- platba kartou

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není‑li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze sčítat, jsou aplikovány postupně.

Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

  1. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

Zboží dodavatel expeduje v pracovních dnech zpravidla do jednoho týdne. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Z důvodu okamžité fakturace a následné expedice objednaného zboží, nelze provádět doobjednávku, popř. změny v původní objednávce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém přicházejí. Zásilky jsou expedovány prostřednictvím České pošty, a. s. a PPL CZ s.r.o. V případě velkoodběratelů si společnost vyhrazuje právo smluvně upravit způsob dopravy. Doba doručení se řídí vnitřními předpisy přepravců. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. Dodavatel dodá spolu se zbožím vždy jeden výtisk faktury ‑ daňového dokladu. Upozornění: U objednávek obsahujících speciální výrobky se prodlužuje doba vyexpedování od dodavatele. Při objednávce zboží spotřebitele nad 1 500 Kč včetně DPH či velkoodběratele nad 2 500 Kč bez DPH (byla-li před dokončením objednávky uzavřena Rámcová kupní smlouva) na území ČR hradí poštovné firma Aromaterapie Fauna s.r.o.

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne‑li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte.

Obaly ‑ dodavatel odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Text na etiketě odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku, a tvoří tak jeho nedílnou součást. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku. Dodavatel prohlašuje, že jakožto dovozce obalů má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění dle § 13 odst. 1c) zákona o obalech se společností EKO ‑KOM, a. s. 

Ceník přepravy zásilek

Přepravce 
zásilky

Cena dopravy vč. DPH 

Cena Dobírky vč DPH

 Česká pošta

105,-

20,-

 PPL CZ Parcel Private

99,-

23,-

 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky na čísle +420 371 140 919, nebo na emailu info@aromafauna.eu.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

S ohledem na to, že kupní smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje dodavatele a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@aromafauna.eu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Je‑li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde‑li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit dodavateli i poskytnutý dárek.

Storno objednávky ze strany dodavatele ‑ dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany dodavatele.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může dodavatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Dodavatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Dodavatel spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

 

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než je nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady na vrácení zboží jsou hrazeny kupujícím (spotřebitelem).

Dodavatel kupujícímu vrátí částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může dodavatel započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Rádi bychom upozornili na výjimku z odstoupení od kupní smlouvy do 14- ti dnů dle ust. 1837 písm. g) OZ, kdy nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Jedná se především o výrobky, které přichází nebo by mohly přijít do přímého styku s pokožkou a z hygienických důvodů či případných zdravotních rizik je již nelze vrátit (uplatnit odstoupení od kupní smlouvy). U těchto výrobků nelze uplatnit právo z odstoupení od kupní smlouvy, pokud kupující otevřel či poškodil ochranný obal, který chrání tento výrobek před znehodnocením. 

 

  1. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‑li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

- se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla‑li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

Nemá‑li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není‑li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je‑li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze‑li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí‑li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní‑li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění dodavateli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

Pokud je na zboží uvedené datum spotřeby, zkracuje se tato lhůta do data vyznačeného na obalu zboží.

 

Případnou alergickou reakci nebo zvýšenou citlivost výrobků na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Na poskytnuté dárky, není možné uplatnit právo z vadného plnění.

 

Kupující je povinen poskytnout dodavateli v průběhu reklamačního řízení potřebnou součinnost. V opačném případě se veškeré lhůty k vyřízení reklamace prodlužují do doby poskytnutí součinnosti.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady může upravit reklamační řád dodavatele.

 

  1. Ochrana osobních údajů

Je nezbytné, aby dodavatel za účelem plnění smlouvy a splnění svých právních povinností zpracovával osobní údaje kupujícího. Zpracování osobních údajů upravují Podmínky zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

 

  1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

  1. Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení / baterií v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník má možnost odevzdat elektrozařízení / baterie na sběrných místech, prostřednictvím sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr - https://www.rema.cloud/sberna-mista/ nebo prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro. V případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679).

 

Prodejna Barákova 675, Heřmanův Městec slouží jako místo zpětného odběru při nákupu nového zboží stejného druhu.

 

Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Symboly níže deklarují, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

 

 

  1. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy reklamace@aromafauna.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle dodavatel na elektronickou adresu kupujícího.

Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a dodavatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Dodavatel tímto informuje spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, blíže na http://www.coi.cz/.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo‑li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Pokud právní vztah mezi dodavatelem a kupujícím založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí právem českým; tím nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele.

Kupující bere na vědomí, že je dodavatel oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Oznámení o změně podmínek doručí kupujícímu na elektronickou či korespondenční adresu zadanou v objednávce. Kupující je oprávněn v případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek smlouvu do dvou měsíců od zaslání oznámení písemně vypovědět. Pokud již byly zahájeny úkony dle objednávky, pak bude zboží dodáno dle stávajících obchodních podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 18. 3. 2021

 

Obchodní podmínky ke stažení zde

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy